T.gif
L22.gif
Listen to us in:RADIO Gévor@Elefsin@wiki comenius.JPG

Welcome to the wiki of our schools IESO Gévora and 3rd Gymnasium of Elefsina.Καλωσήρθατε στο Wiki του IESO Gévora και του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας.Bienvenidos al Wiki del IESO Gévora y del 3ro Gymnasio de Elefsina.
SDC10850.JPG

Σε λίγο θα είναι διαθέσιμα Ερωτηματολόγια για την Τελική Αξιολόγηση της Συνεργασίας μας.
1.png

Οδηγίες εργασίας και συνεργασίας


ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗΕλλάδα- Ισπανία: Η συνάντηση των δυο άκρων της Ευρώπης, των δυο άκρων της Μεσογείου
Μετά από την "εκπαίδευσή" σας στο τι σημαίνει wiki και πως προσθέτουμε σ΄αυτό διαφορετικά είδη πληροφορίας, ήρθε η στιγμή να δημιουργήσετε πιο αυθεντικές σελίδες πάνω σε θέματα πιο καθημερινά και πιο ενδιαφέροντα, θέματα που μπορείτε να αναπτύξετε από την εμπειρία σας.Μην ξεχνάτε να συνεργάζεστε μέσα από τη Συζήτηση και να έχετε άποψη και να κάνετε κριτική και για τις σελίδες που δημιουργούν οι συμμαθητές σας.Επίσης θυμηθείτε ότι η εργασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και κατά την διάρκεια των διακοπών ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα υλικό ικανοποιητικό για το κάθε θέμα.

SEGUNDA FASEGrecia-España: Un encuentro de los lados del Mediterraneo, de los límites de Europa
Después de su "educación" sobre los wiki, sobre de lo qué es un wiki y como se pone en este diferentes formas de información, ha venido el momento de crear unas páginas de tematología mucho más auténtica, sobre temas más diarios, más interesantes, temas que podéis desarrolar basándose en su experiencia.No olviden que se collaboren a través de Discussion y ctitiquen las páginas que crean sus compañeros de clase, griega o española. No olviden también que continuen escribir en el wiki , si esto es posible, durante las vacaciones de Navidad para que creamos bastante informacion para cada tema.

‍Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συνεργατική ανάπτυξη ενός wiki που αρχικά θα σχετίζεται με την Χρήση των Υπολογιστών από τους νέους και στην συνέχεια θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς που αφορούν την νεανική κουλτούρα και ζωή. Το wiki θα έχει τη δομή μικρής εγκυκλοπαίδειας με συνοπτική περιγραφή όρων από το συγκεκριμένο πεδίο, που στην συνέχεια όμως θα αποτελέσει μια αυθεντική πληροφορία που θα αφορά τους νέους στην Ισπανία και την Ελλάδα.
Instrucciones del trabajo y de la colaboración
El objetivo de este proyecto es el desarrollo colaborativo de un wiki, que al principio se referirá sobre el uso de los ordenadores y de las TIC por parte de los jóvenes y en un segunda fase en otros resgos de cultura y vida juneníl. El wiki tendrá la estructura de una pequeña enciclopedia con una breve descripción de la terminología relevante, que en la continuación se va a volver en una información auténtica sobre los jovenes españoles y griegos.Πως θα δημιουργηθεί το wiki;¿Cómo se creará el wiki?

Os vaís a dividir en groupos de 4 personas de ambos centros. Cada grupo va a elegir un Tema, para la cual va a crear una página en el wiki por cada Tema, dando su descripción concreta como también otras informaciones relevantes. El objetivo es que cada grupo cree el mayor número de páginas para la unidad que ha elegido. Para el desarrollo del proyecto es indispensable que los miembros de cada grupo colaboren entre ellos mediante la herramienta Discussion, que se incorpora en cada página. La comunicación entre los miembros se realiza exactamente como en un Forum, o sea con una discusión asincrónica sobre el contenido de cada página. Se propone que sigais los pasos siguientes:

Θα χωριστείτε σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών. Κάθε ομάδα θα διαλέξει μια θεματική ενότητα, για την οποία θα δημιουργήσει μια σελίδα για κάθε αντικείμενο-λήμμα, δίνοντας μια επαρκή περιγραφή και σημαντικές πληροφορίες που το συνοδεύουν. Στόχος είναι κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει όσο το δυνατό περισσότερες σελίδες για τη θεματική της ενότητα. Για την υλοποίηση της εργασίας θα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα μέλη της ομάδας μέσω του εργαλείου συζήτησης Discussion, που ενσωματώνεται σε κάθε σελίδα. Η επικοινωνία γίνεται όπως σε ένα Forum, δηλαδή με ασύγχρονη συζήτηση και διαπραγμάτευση πάνω στο περιεχόμενο που θα αναρτηθεί σε κάθε σελίδα. Προτείνεται να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1a Semana: Cada grupo va a discutir dentro de la estructura de wiki (Discussion) y así a decidir por los Temas, o sea, por la estructura elemental que va a formar la unidad elegida. En paralelo cada miembro del grupo empieza por sí mismo la búsqueda, la colección y la evaluación de la información relativa. La información puede provenir tanto de Internet como también de otros recursos.
1η Εβδομάδα: Κάθε ομάδα καλείται να συζητήσει ηλεκτρονικά μέσα από το wiki (Discussion) και να αποφασίσει, σε πρώτη φάση, για τα λήμματα και, επομένως, το βασικό περίγραμμα σελίδων που θα δημιουργήσει για τη συγκεκριμένη ενότητα. Παράλληλα, κάθε μέλος της ομάδας προχωράει ατομικά σε αναζήτηση, συλλογή και αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών, τόσο από προτεινόμενες ηλεκτρονικές ή συμβατικές πηγές όσο και από άλλες πηγές στο Διαδίκτυο.

2a-9a Semana: Durantre este período se va a formar el contenido de cada página. En la discusión se debe aludir a los recursos usados, de forma impresa o digital. Esta tarea se debe seguir durante las vacaciones de Navidad. El contenido no debe ser inmediatamente copiado del recurso sino debe ser producto de acuerdo y combinación de ideas de todo el grupo.
2η-9η Εβδομάδα: Κατά την περίοδο αυτή οριστικοποιείται το περιεχόμενο που θα περιληφθεί σε κάθε σελίδα λήμματος. Στη συζήτηση θα πρέπει να αναφέρονται και οι πηγές που χρησιμοποιούνται, έντυπες ή ηλεκτρονικές (περισσότερες από μία πηγές για κάθε λήμμα). Η εργασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Το περιεχόμενο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι αποτέλεσμα αντιγραφής από κάποια πηγή αλλά να προκύπτει μετά από σύνθεση, προσαρμογή και διαπραγμάτευση μέσα στην ομάδα.

En general se debe
  • Usar un modo correcto de expresión, adecuado para un recurso de informaciones que no se dirige solamente a estudiantes sino a cualquiera que esté buscando informaciones sobre este Tema.
  • El título de cada página debe estar en LETRA MAYÚSCULA.
  • En las páginas se puede añadir imágenes, vídeos y enlaces de páginas de la red que contienen más informaciones, analizan o averiguan todo lo que se está exponiendo en sus páginas.
  • Cada miembro puede añadir o cambiar el contenido de la página de su grupo, en cualquier momento o de cualquier lugar.
  • Se puede leer el contenido de las páginas de los demás, sin el permiso de cambiarlo.


  • Χρησιμοποιείστε σωστή έκφραση, ορθογραφημένα και άρτια κείμενα, με κατάλληλο ύφος και τρόπο γραφής που ταιριάζει σε μια πηγή πληροφοριών που δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο αναζητά σχετικές πληροφορίες.
  • Ο τίτλος κάθε σελίδας πρέπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες.
  • Μπορείτε να προσθέσετε στις σελίδες σας εικόνες, βίντεο και συνδέσμους σε διευθύνσεις ιστοσελίδων που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες, αναλύουν ή επιβεβαιώνουν όσα αναφέρονται στις σελίδες σας.
  • Κάθε μέλος μπορεί να προσθέτει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο κάθε σελίδας της ομάδας του, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιονδήποτε χώρο.
  • Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το περιεχόμενο των σελίδων των συναδέλφων σας χωρίς δυνατότητα αλλαγών ή τροποποιήσεων.

10a-11a Semana: Durante este periodo y después que se haya concluido el contenido de cada Tema, todas las páginas creadas por los grupos se van a unir y os vaís a responder a un cuestionario sobre toda esta experiencia de la colaboración. Se propone que cada grupo presente su tarea a los demás, via una web-conferencia.
10-11η Εβδομάδα: Κατά την περίοδο αυτή, αφού έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο κάθε λήμματος, θα συνδεθούν όλες οι σελίδες που έχουν δημιουργηθεί από τις ομάδες και θα απαντηθεί ένα ερωτηματολόγιο που θα αφορά την εμπειρία της συνεργασίας. Στο τέλος, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εργασία της στην τάξη.

Evaluación: La evaluación de la tarea depende del contenido y de la calidad de las páginas del wiki, pero sobre todo de la colaboración entre los miembros del grupo (verificado en las Discusión de cada página).
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της εργασίας σας θα αφορά στο περιεχόμενο και στην ποιότητα των σελίδων του wiki, αλλά κυρίως, στη συνεργασία ανάμεσα στα άτομα της ομάδας όπως προκύπτει μέσα από τις σελίδες της συζήτησης